Skip to content

Opći uvjeti poslovanja društva Byterunner Services d.o.o.
Aktualna verzija: 04.06.2024.

1. Područje važenja

1.1. Ovi Opći uvjeti poslovanja društva Byterunner Services d.o.o. (dalje „Opći uvjeti“) primjenjuju se bez ograničenja na sve isporuke proizvoda i pružanje usluga društva Byterunner Services d.o.o. (dalje „Byterunner“). Opći uvjeti su sastavni dio poslovnog odnosa i primjenjuju se na sve ugovore između Byterunnera i klijenta osim ako nisu izričito isključeni posebnim sporazumom.

1.2. Opći uvjeti poslovanja klijenta ni u kojem slučaju neće se primjenjivati na ugovorni odnos između Byterunnera i klijenta, čak i ako se klijent pozove na njih u vezi sa svojom narudžbom i Byterunner im se izričito ne usprotivi. Ako Byterunner i klijent u pojedinačnim slučajevima sklope posebne dogovore (npr. preuzimanje određenih obveza, sklapanje dodatnih ugovora te izmjena i dopuna Općih uvjeta poslovanja) koji u sadržaju odstupaju od Općih uvjeta, takva će odstupanja imati prednost pred ovim Općim uvjetima. Za sadržaj takvih dogovora mjerodavan je ugovor ili potvrda Byterunnera u pisanom obliku.

2. Isporuke robe i pružanje usluga

2.1. Ponude Byterunnera podložne su promjenama i nisu obvezujuće, osim ako tako nije izričito navedeno na samoj ponudi. Ugovor se smatra sklopljenim tek nakon što Byterunner potvrdi narudžbu pisanim putem, a najkasnije prihvaćanjem isporuke robe od strane klijenta ili konkludentnim odobrenjem početka pružanja usluge od strane klijenta. Djelomične isporuke i odgovarajuće djelomično fakturiranje uvijek je mogući u opsegu u kojem su uobičajena prihvatljiva odstupanja kod količine i kvalitete isporučene robe, odnosno dijela i kvalitete pružene usluge.

2.2. Ukoliko nije izričito drugačije ugovoreno, Byterunner zadržava isključivo pravo vlasništva i sva autorska prava i druga primjenjiv prava intelektualnog vlasništva u odnosu na ilustracije, crteže, izračune, računalni kod i svu drugu dokumentaciju, odnosno sve rezultate rada koji potiču od strane Byterunnera, a koji se dijele sa klijentom ili kojima se on služi, a nastali su tijekom poslovne suradnje klijenta i Byterunnera.

2.3. U nedostatku bilo kakvih drugih pisanih sporazuma između Byterunnera i klijenta, sadržaj i opseg isporuka robe, odnosno usluga koje se trebaju pružiti, a koje je Byterunner dužan izvršiti proizlaze iz potvrde narudžbe od strane Byterunnera i primjenjivih Općih uvjeta.

2.4. Byterunner zadržava pravo na prilagodbu ugovorenih usluga, posebno u okviru unapređenja razvoja, pod uvjetom da se postignu dogovorene performanse i da su izmjene u pružanju usluga za klijenta prihvatljive.

2.5. Rokovi za isporuku robe ili pružanje usluga nisu bitan sastojak ugovora, ukoliko nije izričito ugovoreno drugačije. Smatrat će se je Byterunner u zakašnjenju samo u slučaju ako je proteklo dodatno vrijeme u kojem je bilo razumno očekivati isporuku robe ili pružanje usluga i ako je Byterunner isključivo odgovoran za kašnjenje. U slučaju kašnjenja, klijent je dužan Byterunneru pisanim putem odrediti primjeren dodatni rok za izvršenje (najmanje 14 dana).

2.6. U slučaju nastanka štete uslijed obične nepažnje od strane Byterunnera, odgovornost Byterunnera za nastalu štetu je u potpunosti isključena.

2.7. Rokovi isporuke i pružanja usluge produljit će se za Byterunner u slučaju poteškoća uzrokovanih višom silom i drugih prepreka za koje Byterunner nije odgovoran, kao što su poteškoće nastale u vezi s isporukom od strane dobavljača, štrajkovi, lockout, prekidi poslovanja i slično, do najviše 6 tjedana od predviđenog roka isporuke. Zakonska prava klijenta u tom slučaju ostaju nepromijenjena, a točke 2.5. i 2.6. primjenjivat će se na odgovarajući način.

2.8. Byterunner zadržava pravo na potpuni ili djelomični raskid ugovora uslijed razloga navedenih u točki 2.7. (viša sila), u slučaju da isti još nije u bitnom dijelu ispunjen.

2.9. Ako klijent dođe u zakašnjenje s prihvaćanjem isporuka ili usluga koje Byterunner nudi ili ako ne surađuje u dijelu koji je potreban da bi se izvršila isporuka ili pružila usluga, dužan je nadoknaditi sve troškove nastale kašnjenjem i/ili izostankom suradnje.

2.10. Zaposlenici Byterunnera ovlašteni su sklapati dodatne usmene dogovore ili davati usmena jamstva koja nadilaze sadržaj pisanog ugovora samo ako raspolažu odgovarajućom punomoći za zastupanje ili punomoći za poslove s trećim osobama, a koja je punomoć izdana od osobe ovlaštene za zastupanje društva. Svaki usmeni dogovor nužno je potvrditi pisanim putem u što kraćem roku kako bi se smatralo da je Byterunner istim vezan.

3. Pružanje usluga

3.1. Razina usluge i reklamacije u okviru pružanja usluga

3.1.1. Osim u opsegu kojim je uređeno Ugovorom o razini usluga (SLA) ili drugim sporazumom između stranaka, Byterunner ne odgovara za bilo kakve nedostatke u vezi s uslugama pruženim klijentu.

3.1.2. Ovisno o sustavu klijenta, uključivo i infrastrukturu, hardver i konfiguraciju sustava klijenta, Byterunner ne jamči da će pružene usluge moći biti pružene u skladu sa očekivanjima klijenta niti da će ugovorene usluge funkcionirati u sustavu koji je pripremio i konfigurirao klijent. Byterunner općenito nije dužan pružati usluge instalacije/konfiguracije sustava, softvera ili hardvera klijenta, osim ako nije drugačije ugovoreno u pisanom obliku. Konzultantske usluge Byterunnera predstavljaju zasebnu uslugu te nisu obvezujuće niti sadržane u ostalim uslugama ukoliko izričito nije ugovoreno drugačije. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, Byterunner ni u kojem slučaju ne jamči niti odgovara za interoperabilnost različitih ugovornih proizvoda i usluga.

3.2. Ograničenje pružanja usluga i pridržaj vlasništva

3.2.1. U slučaju neplaćanja po dospijeću ili neizvršenja drugih bitnih obveza od strane klijenta, Byterunner zadržava pravo djelomično ili u cijelosti obustaviti pružanje ugovorenih usluga sve dok klijent ne podmiri sva potraživanja i ispuni sve obveze. Obustava pružanja usluga ne predstavlja raskid ugovora, osim ako Byterunner izričito da odgovarajuću pisanu izjavu o raskidu.

3.3. Odgovornost u okviru pružanja usluga

3.3.1. Osim za štetu prouzročenu namjerno ili kao posljedicu grube nepažnje, te ukoliko nije izričito drugačije ugovoreno zasebnim sporazumom između stranaka (npr. ugovor o razini usluge – SLA), Byterunner u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom isključuje odgovornost za štetu kao posljedicu pružanja Byterunner usluga, uključivo i odgovornost za običnu nepažnju.

3.3.2. Byterunner ne odgovara za štetu koja nije nastala u vezi sa pruženim uslugama, a posebice ne odgovara za gubitak podataka i štete nastale uslijed toga, kao niti za izgubljenu dobit ili druge financijske gubitke (neizravne i posljedične štete) klijenta.

3.3.3. Ako je odgovornost Byterunnera isključena ili ograničena, to se također odnosi na osobnu odgovornost namještenika, zaposlenika, suradnika, predstavnika i posrednika Byterunnera.

3.3.4. U slučaju gubitka informacija i podataka klijent snosi odgovornost za sve štete koje nadilaze one koje bi nastale da su sigurnosne kopije bile redovito i pravilno izrađene, osim ako prema ugovoru Byterunner nije bio dužan izraditi sigurnosne kopije.

3.3.5. Byterunner nije odgovoran za štetu koja bi rezultirala kao iz infrastrukture ili funkcionalnost veza do poslužitelja u slučaju nestanka struje ili kvarova poslužitelja i drugih tehničkih uređaja koji nisu pod kontrolom Byterunnera.

4. Isporuka robe

4.1. Pridržaj vlasništva u okviru isporuke hardvera

4.1.1. Byterunner zadržava vlasništvo nad robom koju je isporučio klijentu sve dok klijent te podmiri sva ostala potraživanja prema Byterunneru, čak i ako je konkretno isporučena roba već plaćena.

4.1.2. Ako klijent postupa protivno odredbama ovih Općih uvjeta, posebice u slučaju kašnjenja s plaćanjem, Byterunner ima pravo na povrat kupljene/isporučene robe. Klijent je dužan vratiti kupljenu/isporučenu robu o svom trošku. Povrat kupljene/isporučene robe sam po sebi ne predstavlja raskid ugovora, osim ako Byterunner izričito da odgovarajuću pisanu izjavu o raskidu ugovora. Prisilna pljenidba kupljene/isporučene robe od strane Byterunnera uvijek predstavlja raskid ugovora. U slučaju povrata kupljene/isporučene robe, Byterunner je ima pravo koristiti na bilo koji način, te zadržava pravo ukloniti sve podatke klijenta koji bi se nalazili na hardveru u trenutku pljenidbe.

4.1.3. U slučaju zapljene ili drugih intervencija trećih osoba na robi pod pridržajem vlasništva, klijent je dužan odmah pisanim putem obavijestiti Byterunner te dostaviti dokumentaciju i podatke potrebne za zaštitu svojih prava vlasništva nad robom. Osim toga, klijent je dužan unaprijed obavijestiti treće osobe o postojećim pravima na robi. Ukoliko treća strana odbije poštovati pravo pridržaja vlasništva Byterunnera, u tom će slučaju klijent snositi sve troškove Byterunnera uključivo i sudske i izvansudske troškove zaštite prava vlasništva na robi.

4.1.4. Klijentu nije zabranjeno preprodavati ili na drugi način otuđivati ili raspolagati robom (npr. otuđivanjem u korist povezanih društava ili kroz sale-and-lease-back). U slučaju da Klijent u trenutku otuđenja ili drugog raspolaganja robom nije u cijelosti podmirio sve svoje obveze prema Byterunneru, smatra se da je, bez posebnog dopuštenja, izjave ili odobrenja ustupio Byterunneru sva potraživanja prema svom dužniku u visini neplaćenog potraživanja Byterunnera prema Klijentu (uključujući PDV).

4.1.5. Ustup sukladno prethodnoj odredbi provoditi će se neovisno o tome je li kupljeni predmet preprodan bez ili nakon obrade ili preinake. Klijent će i nakon ustupa imati pravo naplatiti svoja potraživanja prema stjecatelju, međutim, ovlaštenje Byterunnera da sam naplati potraživanja od dužnikovog kupca ne prestaje do potpunog podmirenja svih tražbina Byterunnera.

4.1.6. U slučaju da Klijent preradi ili prepravi kupljenu robu na kojoj postoji pridržaj vlasništva Byterunnera, Byterunner će se uvijek smatrati proizvođačem takve prerađene ili prepravljene nove robe. U slučaju preinaka na kupljenoj robi pomoću drugih komponenti koje ne pripadaju Byterunneru, Byterunner će steći suvlasništvo na novoj robi.

4.2. Reklamacije u okviru isporuke robe

4.2.1. Byterunner ne ogovara za nikakve nedostatke u vezi s robom isporučenom klijentu, osim ako je drugačije ugovoreno zasebnim ugovorom s klijentom.

4.2.2. Byterunner ne jamči da funkcije robe zadovoljavaju zahtjeve klijenta i da će roba funkcionirati zajedno s drugim proizvodima/robom koje klijent koristi. Byterunner općenito nije dužan pružati usluge instalacije/konfiguracije robe, osim ako nije drugačije dogovoreno u pisanom obliku. Konzultantske usluge Byterunnera vezano uz robu se ne podrazumijevaju te neće biti pružene ako nisu izričito zasebno ugovorene.

4.2.3. Pravo na reklamaciju zbog materijalnih nedostataka za koje Byterunner odgovara ne postoji u slučaju samo neznatnog odstupanja od ugovorene kvalitete, samo neznatnog narušavanja uporabljivosti, istrošenosti uvjetovane uporabom, ili u slučaju da su serijski broj, oznaka tipa ili slične oznake uklonjene ili učinjene nečitkima ili da je proizvod modificiran od strane klijenta ili treće strane ili je nepropisno instaliran, održavan, popravljan, korišten ili izložen uvjetima u okruženju koji ne ispunjavaju zahtjeve proizvođača za ugradnju, osim ako klijent dokaže da te okolnosti nisu uzrok nedostatka koji prijavljuje.

4.2.4. Byterunner ne preuzima nikakvu odgovornost za izjave vezane uz robu upućene široj javnosti, posebice promidžbene izjave proizvođača robe.

Ako postoji materijalni nedostatak hardvera za koji Byterunner odgovara i nakon što primi pisanu obavijest o nedostatku, Byterunner će po svom izboru ili najprije izvršiti popravak ili isporučiti zamjenski proizvod. Ukoliko Byterunner nije u stanju izvršiti popravak ili isporučiti zamjenski proizvod, ako bi to uključivalo nerazmjerne troškove ili ako Byterunner ne otkloni kvar unutar razumnog, u pisanom obliku utvrđenog roka (najmanje 14 dana), klijent ima pravo na smanjenje kupoprodajne cijene ili može raskinuti kupoprodajni ugovor. Ako Byterunner isporuči zamjenski proizvod u svrhu naknadnog ispunjenja ugovora, klijent je dužan vratiti mu neispravan proizvod i platiti naknadu za korištenje. U slučaju raskida ugovora klijentu će se izdati odobrenje za iznos koji proizlazi iz kupoprodajne cijene umanjen za vrijednost korištenja. Korist koju je klijent ostvario korištenjem proizvoda utvrđuje se na temelju odnosa između razdoblja korištenja proizvoda od strane klijenta i očekivanog ukupnog vijeka trajanja proizvoda.

4.2.5. Ovo ograničenje odgovornosti ne primjenjuje se u slučajevima iz točke 4.3.5.

4.3. Odgovornost za štetu

4.3.1. Isključena je odgovornost Byterunnera za oštećenja ili nedostatke isporučene robe, osim ako oštećenja ili nedostatci proizlaze iz okolnosti temeljem kojih nije dopušteno isključenje odgovornosti za iste, a sve u skladu da primjenjivim Zakonom o obveznim odnosima.

4.3.2. Byterunner ne odgovara za bilo kakvu neizravnu štetu koja bi nastala uslijed isporuke, instalacije ili korištenja robe, a posebice ne odgovara za gubitak podataka i štete nastale uslijed toga, za izgubljenu dobit ili druge financijske gubitke (neizravne i posljedične štete) klijenta.

4.3.3. U slučaju materijalne i druge štete, ukoliko bi se utvrdila odgovornost Byterunner, obveza plaćanja naknade štete za koju je odgovoran Byterunner ograničena je na iznos pokrića osiguranja od odgovornosti za poslovanje i proizvode koje je Byterunner sklopio.

4.3.4. Ako je odgovornost Byterunnera isključena ili ograničena, to se također odnosi na osobnu odgovornost namještenika, zaposlenika, suradnika, predstavnika i posrednika Byterunnera.

4.3.5. Izuzeće od odgovornosti iz prethodnih točaka ne primjenjuje se ako su zahtjevi postavljeni u skladu sa iznimkama koje propisuje Zakon o obveznim odnosima; za jamstva Byterunnera; za tjelesne ozljede ili smrt za koje su odgovorni Byterunner, njegovi pravni zastupnici ili posrednici; ako je uzrok štete namjera ili gruba nepažnja Byterunnera ili ako Byterunner krši bitne ugovorne obveze čije ispunjenje uopće omogućuje pravilno izvršenje ugovora i čije ispunjavanje ugovorni partner u pravilu razumno očekuje ili može očekivati.

4.3.6. Byterunner nije odgovoran za funkcionalnost infrastrukture i veza do poslužitelja u slučaju nestanka struje ili kvarova poslužitelja i drugih tehničkih uređaja koji nisu pod kontrolom Byterunnera.

5. Cijene i uvjeti plaćanja

5.1. Mjerodavne su cijene navedene u potvrdi narudžbe od strane Byterunnera. Cijene su izražene bez poreza na dodanu vrijednost. Kada se klijentu isporučuje roba, u cijenu je uključeno standardno pakiranje isporučene robe koje je pružio sam proizvođač robe.

5.2. Byterunner zadržava pravo na odgovarajuće povećanje cijene ako nakon sklapanja ugovora dođe do povećanja troškova, posebice kao posljedica povećanja cijena od strane dobavljača ili promjena tečaja. Na zahtjev klijenta Byterunner će obrazložiti korekciju cijena, navesti relevantne elemente troškova i detaljno prikazati indeks cijena. Zakonska prava klijenta u tom slučaju ostaju nepromijenjena.

5.3. Byterunner posebice zadržava pravo na povećanje cijena na početku svake kalendarske godine, u skladu s posljednjom objavljenom mjesečnom stopom harmoniziranog indeksa potrošačkih cijena HICP za europodručje (“HIPC“, euro-zona, ekonomska i monetarna unija / samo za euro-zonu), a koja stopa se obračunava i javno objavljuje od strane EUROSTAT-a, ili, u ovisno o slučaju, bilo kojeg drugog indeksa koji zamijeni HICP. Sve dok ne primi obavijest od strane Byterunner o visini indeksirane cijene roba/usluga, klijent nastavlja plaćati cijene roba/usluga važeće u datom trenutku. Isto tako, primjenom navedene indeksacije, cijena se ni u kojem slučaju ne može umanjiti.

5.4. Ako je odobren kreditni limit i nisu utvrđeni uvjeti plaćanja koji odstupaju od navedenih, plaćanja dospijevaju u roku od 14 dana nakon datuma izdavanja računa bez ikakvih odbitaka (npr. poreza po odbitku, sigurnosnih depozita za jamstvo). Ukoliko nije drugačije ugovoreno, fakturiranje se vrši prilikom isporuke robe, odnosno nakon što je usluga pružena. U slučaju prekoračenja ugovorenog roka plaćanja obračunavaju se zakonske zatezne kamate u visini od zakonske zatezne kamate.

5.5. Rok plaćanja koji je odobren klijentu zahtijeva dostatan kreditni limit za svaku pojedinačnu narudžbu. Ako narudžba premašuje raspoloživi kreditni limit, Byterunner zadržava pravo zatražiti plaćanje preostale vrijednosti narudžbe unaprijed. U slučaju naknadne promjene boniteta Byterunner ima pravo odstupiti od odobrenih uvjeta plaćanja, zahtijevati plaćanje unaprijed ili davanje jamstva te u slučaju neispunjenja može odustati od ugovora.

5.6. Byterunner ima pravo, unatoč suprotnim zahtjevima ili uputama klijenta, izvršenim uplatama najprije zatvoriti prijašnja dugovanja klijenta uključivo sa kamatama i troškovima, u skladu s pravilima uračunavanja ispunjenja kako je to propisano primjenjivim Zakonom o obveznim odnosima.

5.7. Klijent će imati pravo na prijeboj ili zadržavanje plaćanja samo u slučaju ako Byterunner na to izričito pristane. U svim ostalim slučajevima, klijent nema pravo na prijeboj ili zadržavanje plaćanja.

5.8. U načelu se plaćanje robe vrši bankovnim prijenosom; klijent može platiti SEPA izravnim terećenjem društva samo uz prethodnu pisanu suglasnost byterunnera. Byterunner može po izboru zahtijevati plaćanje unaprijed ili davanje jamstva, posebice ako klijent bez opravdanog razloga odstupi od obveze plaćanja. Ako postoji takav opravdani razlog, Byterunner također može zahtijevati naplatu svih nepodmirenih, a dospjelih potraživanja. Za tražbine za koje je ugovoreno obročno plaćanje prestati će klijentovo pravo na obročno plaćanje te će cjelokupan iznos dospjeti ako klijent kasni s plaćanjem dva uzastopna obroka ili nezanemarivog dijela obroka ili ako u razdoblju koje se proteže na više od dva roka plaćanja, kasni s plaćanjem obroka koji doseže iznos obroka za dva mjeseca.

6. Autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva

6.1. Upotreba softvera koji se koriste u okviru pružanja usluga podliježe odgovarajućim uvjetima proizvođača ili davatelja licence softvera. Klijent se obvezuje da će se pridržavati svih uvjeta licence i drugih uvjeta određenih od strane proizvođača ili davatelja licence i da će sve svoje kupce obvezati na isto. Klijent je dužan, bez odgode, obavijestiti Byterunner o svakom kršenju uvjeta licence ili drugih uvjeta proizvođača ili davatelja licence, od strane kupca.

6.2. Byterunner ne jamči da isporučena roba drugog proizvođača ne krši prava intelektualnog vlasništva ili autorska prava trećih strana. Klijent je dužan bez odgode obavijestiti Byterunner o svim zahtjevima koji bi protiv njega bili podneseni s te osnove. Klijent ne smije ukloniti, modificirati, prikriti ili na drugi način učiniti neprepoznatljivima oznake koje ukazuju na autorsko pravo, zaštitne znakove ili druga vlasnička prava na proizvodima. Uz prethodnu suglasnost Byterunnera klijent ima pravo prevesti isporučenu dokumentaciju isključivo u komercijalne svrhe.

6.3. Ako je isporučena roba izrađena prema dizajnu ili uputama klijenta, klijent je dužan osloboditi Byterunner od svih zahtjeva trećih osoba zbog kršenja prava industrijskog vlasništva i autorskih prava.

6.4. Klijent nije ovlašten mijenjati softver, kopirati ga (izuzev izrade sigurnosnih kopija), prilagođavati ga za korištenje na nekompatibilnom hardveru ili uređivati ga na bilo koji drugi način bez izričite dozvole Byterunner i/ili proizvođača softvera.

6.5. Za sklapanje ugovora o najmu softvera potrebno je prethodno ishoditi pisano odobrenje Byterunnera. Ugovori o leasingu softvera mogu se sklapati samo u okviru uvjeta dotičnog proizvođača, odnosno u skladu sa zakonskim propisima.

7. Porezna pitanja

7.1. Prilikom kupnje robe, odnosno zaprimanja pružene usluge klijent sa sjedištem izvan Republike Hrvatske dužan je poštivati propise o porezu na kupnju/porezu na promet pri uvozu na relevantnom gospodarskom području, posebno je obvezan bez prethodnog zahtjeva navesti svoj PDV identifikacijski broj i dati sve potrebne informacije.

7.2. Klijent je dužan surađivati u pripremi dokaza koji su propisani primjenjivim poreznim propisom te mora odmah dostaviti relevantne dokaze i staviti ih na raspolaganje Byterunneru.

7.3. U slučaju nepoštivanja odredaba ovog članka klijent je dužan nadoknaditi Byterunneru sve nastale troškove ili štetu.

8. Obrada i zaštita podataka i povjerljivost

8.1. Klijent i Byterunner obvezni su poštivati važeće zakone o zaštiti podataka. Definicije iz Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) ili drugi mjerodavni zakoni o zaštiti podataka primjenjuju se na pojmove zaštite podataka iz ove točke.

8.2. Za osobne podatke trećih osoba koje Byterunner prima, prikuplja i obrađuje u vezi s isporukama robe ili pružanjem uslugama klijentu u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja (u smislu čl. 4. br. 2. GDPR), posebno za podatke krajnjih kupaca vrijedi sljedeće:

8.2.1. U mjeri u kojoj Byterunner djeluje kao izvršitelj obrade (u smislu čl. 28. GDPR- a), bez obzira na to je li klijent sam odgovoran za podatke ili djeluje kao izvršitelj obrade za svoga kupca, primjenjuju se propisi Byterunnerovog standardnog ugovora o obradi podataka (ADV) koji su sastavni dio ovog ugovora.

8.2.2. Ako klijent dostavi Byterunneru osobne podatke, čija obrada u vezi s isporukama i uslugama byterunnera ne predstavlja obradu narudžbe u skladu s člankom 28. GDPR-a, Byterunner će koristiti te osobne podatke u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjenje isporuka i usluga od strane Byterunnera. Byterunner će osobne podatke koji su mu ustupljeni proslijediti trećim stranama samo ako je to zakonski obvezan učiniti, ako mu je klijent to naložio ili ga ovlastio da ih proslijedi ili ako je otkrivanje podataka potrebno kako bi Byterunner omogućio isporuku i izvršenje usluge. Treće strane kojima se podaci otkrivaju obvezne su čuvati povjerljivost i tajnost podataka, ukoliko nisu već ugovorno vezane u tom pogledu ili podliježu obvezama profesionalne povjerljivosti. Byterunner će pokrenuti i provoditi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u pogledu dostavljenih podataka u skladu sa zakonskim zahtjevima. Byterunner će čuvati osobne podatke koje je klijent dostavio u mjeri i onoliko dugo koliko su potrebni za ispunjenje ugovora i/ili mogu biti zadržani zbog zakonskih ovlaštenja i/ili ako se na podatke primjenjuju daljnji zakonski rokovi čuvanja. Sve obavijesti, informacije i komunikacija u vezi s prijenosom osobnih podataka i obradom podataka od strane Byterunnera – uključujući prijenos podataka trećim stranama od strane byterunnera u okviru ugovornih usluga i/ili u skladu sa specifikacijama klijenta – provodi Byterunner prema klijentu koji se obvezuje proslijediti informacije svojim kupcima ako to zahtijeva zakon.

8.3. Korištenje osobnih podataka klijenta ili njegovih internih kontakata od strane Byterunnera detaljnije je opisano u izjavi o zaštiti podataka na web stranici Byterunnera (vidi: byterunner.de/data-protection).

9. Završne odredbe

9.1. Klijent nije ovlašten, bez posebne dozvole Byterunnera, prenositi ugovore na bilo koje treće strane, uključivo i povezana društva klijenta. Byterunner je ovlašten, bez posebne ovlasti klijenta, prenijeti prava iz ugovora na povezana društva Byterunnera-

9.2. Sukladno članku 80. stavku 2. Zakona o obveznim odnosnima, ugovor o ustupanju tražbina klijenta koje proizlaze iz ovog ugovora nema učinka bez pristanka Byterunnera. To se odnosi na zahtjeve prema Byterunneru zbog eventualnih materijalnih nedostataka.

9.3. Izmjene ovih Općih uvjeta poslovanja primjenjivat će se na postojeće ugovore. Byterunner će u tu svrhu, uz predočenje nove verzije, od klijenta zatražiti njegov izričiti pristanak u roku od 6 tjedana. Ukoliko klijent unutar navedenog roka ne uloži prigovor, smatra se da će nova verzija Općih uvjeta primjenjuje na sve postojeće ugovore sklopljene s klijentom.

9.4. Ukoliko bi pojedine odredbe ugovora s klijentom, uključujući i ove Opće uvjete poslovanja, u cijelosti ili djelomično bile ili postale ništave, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi.

9.5. Mjerodavno je hrvatsko pravo. Isključena je primjena Bečke konvencija UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG).

9.6. Za sve sporove koji bi proizlazili iz ili bi bili u vezi sa ovim Općim uvjetima ili ugovorima na koje se isti primjenjuju, biti će nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Cookie Consent with Real Cookie Banner