Skip to content

Opći uvjeti poslovanja društva byterunner GmbH & Co. KG
Aktualna verzija: srpanj 2019.

1. Područje važenja

1.1. Naši Opći uvjeti poslovanja vrijede isključivo i bez ograničenja za sve isporuke i usluge društva byterunner GmbH & Co. KG (byterunner). Oni su sastavni dio poslovnog odnosa.

1.2. Opći uvjeti poslovanja klijenta neće važiti čak i ako se klijent pozove na njih u vezi sa svojom narudžbom i byterunner im se izričito ne usprotivi. Ako byterunner i klijent u pojedinačnim slučajevima sklope posebne dogovore (npr. preuzimanje određenih obveza, sklapanje dodatnih ugovora te izmjena i dopuna Općih uvjeta poslovanja), oni će uvijek imati prednost pred ovim Općim uvjetima poslovanja. Za sadržaj takvih dogovora mjerodavan je ugovor ili potvrda byterunnera u pisanom obliku.

2. Isporuke i usluge

2.1. Ponude byterunnera podložne su promjenama i nisu obvezujuće. Ugovor se smatra sklopljenim tek nakon što byterunner potvrdi narudžbu putem faksa ili e-pošte, a najkasnije prihvaćanjem isporuke ili pružanjem usluge od strane klijenta. Prihvatljive djelomične isporuke i odgovarajuće djelomično fakturiranje uvijek su mogući ako i u opsegu u kojem su uobičajena prihvatljiva odstupanja kod količine i kvalitete.

2.2. Zadržavamo pravo vlasništva i autorska prava za ilustracije, crteže, izračune i drugu dokumentaciju.

2.3. U nedostatku bilo kakvih drugih pisanih sporazuma između partnera, sadržaj i opseg isporuka i usluga koje je byterunner dužan izvršiti proizlaze iz potvrde narudžbe od strane byterunnera.

2.4. byterunner zadržava pravo na izmjenu ugovornog proizvoda, posebno u okviru unapređenja razvoja, pod uvjetom da se postignu dogovorene performanse i da su promjene ugovornog proizvoda za klijenta prihvatljive.

2.5. Rokovi za isporuku i pružanje usluga nisu obvezujući. Smatrat će se da byterunner kasni samo u slučaju ako je usluga dospjela, ako je klijent byterunneru pisanim putem odredio primjeren dodatni rok za izvršenje (najmanje 14 dana) i ako je byterunner odgovoran za kašnjenje.

2.6. U slučaju neznatnog nemara zahtjev klijenta za naknadu štete zbog kašnjenja s isporukom i pružanjem usluga je isključen. Točka 8.4. primjenjivat će se na odgovarajući način.

2.7. Rokovi isporuke i pružanja usluge produljit će se za byterunner u slučaju poteškoća uzrokovanih višom silom i drugih prepreka za koje byterunner nije odgovoran, kao što su poteškoće nastale u vezi s isporukom od strane dobavljača, štrajkovi, lockout, prekidi poslovanja i slično do najviše 6 tjedana. Zakonska prava klijenta ostaju nepromijenjena. Točke 2.5. i 2.6. primjenjivat će se na odgovarajući način.

2.8. byterunner zadržava pravo na potpuno ili djelomično povlačenje iz ugovora uslijed razloga navedenih u točki 2.7., ukoliko isti još nije ispunjen.

2.9. Ako klijent kasni s prihvaćanjem isporuka ili usluga koje byterunner nudi ili ukoliko ne surađuje u dijelu za koji je odgovoran, dužan je nadoknaditi dodatne troškove ili štetu nastalu kašnjenjem ili izostankom suradnje.

2.10. Zaposlenici byterunnera ovlašteni su sklapati dodatne usmene dogovore ili davati usmena jamstva koja nadilaze sadržaj pisanog ugovora samo ako raspolažu odgovarajućom punomoći za zastupanje ili punomoći za poslove s trećim osobama.

3. Provjera i prijenos rizika

3.1. Nakon predaje prijevozniku rizik oštećenja ili gubitka ugovorenog proizvoda ili kašnjenja prelazi s byterunnera na klijenta.

3.2. Ako su na isporučenoj robi prilikom dostave vidljiva oštećenja ili nedostaci, klijent to mora pismeno naznačiti na prijevoznikovoj potvrdi o primitku robe. Napomena mora dovoljno jasno naznačiti oštećenje ili manjak (prijava štete u skladu s člankom 438. njemačkog Zakona o trgovini (HGB).

3.3. Klijent je dužan odmah po primitku robe provjeriti je li ista u cijelosti isporučena, podudara li se opseg isporuke s otpremnicom te provjeriti robu na nedostatke (§ 377 HGB). Ako se pisani prigovor ne podnese u roku od četiri dana od datuma na otpremnici, smatrat će se da je roba isporučena uredno i u cijelosti, osim ako se radi o nedostatku koji nije bio uočljiv prilikom pregleda.

4. Cijene i uvjeti plaćanja

4.1. Mjerodavne su cijene navedene u potvrdi narudžbe od strane byterunnera. Cijene su izražene bez poreza na dodanu vrijednost. U cijenu je uključeno standardno pakiranje isporučenih proizvoda.

4.2. byterunner zadržava pravo na odgovarajuće povećanja cijene ako nakon sklapanja ugovora dođe do povećanja troškova, posebice kao posljedica povećanja cijena od strane dobavljača ili promjena tečaja. Na zahtjev klijenta byterunner će obrazložiti korekciju cijena, navesti relevantne elemente troškova i detaljno prikazati indeks cijena. Zakonska prava klijenta ostaju nepromijenjena.

4.3. Ako je odobren kreditni limit i nisu utvrđeni uvjeti plaćanja koji odstupaju od navedenih, plaćanja dospijevaju u roku od 14 dana nakon datuma izdavanja računa bez ikakvih odbitaka (npr. poreza po odbitku, sigurnosnih depozita za jamstvo). Fakturiranje se vrši prilikom isporuke. U slučaju prekoračenja ugovorenog roka plaćanja obračunavaju se zakonske zatezne kamate u visini od 9 postotnih bodova iznad važeće osnovne kamatne stope od datuma dospijeća.

4.4. Rok plaćanja koji je odobren klijentu zahtijeva dostatan kreditni limit za svaku pojedinačnu narudžbu. Ako narudžba premašuje raspoloživi kreditni limit, byterunner zadržava pravo zatražiti plaćanje preostale vrijednosti narudžbe unaprijed. U slučaju naknadne promjene boniteta byterunner ima pravo odstupiti od odobrenih uvjeta plaćanja, zahtijevati plaćanje unaprijed ili davanje jamstva te u slučaju neispunjenja može odustati od ugovora.

4.5. byterunner ima pravo, unatoč suprotnim odredbama klijenta, izvršenim uplatama najprije zatvoriti prijašnja dugovanja klijenta. Ako su u međuvremenu nastali troškovi i kamate zbog kašnjenja, byterunner ima pravo izvršiti prijeboj uplaćenog iznosa najprije s troškovima, zatim s kamatama i na kraju s glavnicom.

4.6. Klijent će imati pravo na prijeboj ili zadržavanje plaćanja samo u slučaju da je njegovo potraživanje pravomoćno utvrđeno, da je predmet u fazi donošenja odluke ili to pravo nije osporeno.

4.7. U načelu se plaćanje robe vrši bankovnim prijenosom; klijent može platiti SEPA izravnim terećenjem društva samo uz prethodnu pisanu suglasnost byterunnera. byterunner može po izboru zahtijevati plaćanje unaprijed ili davanje jamstva, posebice ako klijent bez opravdanog razloga odstupi od obveze plaćanja. Ako postoji takav opravdani razlog, byterunner također može zahtijevati naplatu svih nepodmirenih potraživanja. Za tražbine za koje je ugovoreno obročno plaćanje prestat će klijentovo pravo na obročno plaćanje ako klijent kasni s plaćanjem dva uzastopna obroka ili nezanemarivog dijela obroka ili ako u razdoblju koje se proteže na više od dva roka plaćanja, kasni s plaćanjem obroka koji doseže iznos obroka za dva mjeseca.

5. Pridržaj vlasništva

5.1. byterunner zadržava vlasništvo nad robom koju smo isporučili dok klijent te podmiri sva naša potraživanja, čak i ako je isporučena roba već plaćena.

5.2. Ako klijent postupa protivno odredbama ovog ugovora, posebice u slučaju kašnjenja s plaćanjem, byterunner ima pravo na povrat kupljenog artikla. Klijent je dužan vratiti kupljeni artikl. Povrat kupljenog artikla ne predstavlja raskid ugovora, osim ako byterunner izričito da odgovarajuću pisanu izjavu. Pljenidba kupljenog artikla od strane byterunnera uvijek predstavlja raskid ugovora. U slučaju povrata kupljenog artikla, byterunner ga ima ga pravo koristiti.

5.3. U slučaju zapljene ili drugih intervencija trećih osoba na robi pod pridržajem vlasništva, klijent je dužan odmah pisanim putem obavijestiti byterunner te dostaviti dokumentaciju i podatke potrebne za intervenciju. Osim toga, klijent je dužan unaprijed obavijestiti treće osobe o postojećim pravima na robi. Ako nam treća strana ne može nadoknaditi sudske i izvansudske troškove intervencije, klijent snosi nastale troškove .

5.4. Klijent ima pravo preprodavati robu, ali on već sada ustupa byterunneru sva potraživanja u visini konačnog iznosa fakture (uključujući PDV) naših potraživanja koja proizlaze iz preprodaje njegovim kupcima ili trećim osobama.

5.5. To će se izvršiti neovisno o tome je li kupljeni predmet preprodan bez ili nakon obrade ili preinaka. Klijent će i nakon ustupa imati pravo naplatiti svoja potraživanja, međutim, ovlaštenje byterunnera da sâm naplati potraživanja ostaje na snazi. Sve dok klijent ispunjava svoje obveze plaćanja prema byterunneru, ne kasni s plaćanjem i prije svega dok nije podnesen zahtjev za otvaranje stečajnog postupka ili dok plaćanja nisu obustavljena, byterunner se obvezuje da neće tražiti naplatu potraživanja. Ali u tom slučaju možemo zahtijevati od klijenta da navede ustupljena potraživanja i njihove dužnike, pruži sve podatke potrebne za naplatu, preda pripadajuću dokumentaciju i obavijesti dužnike (treće osobe) o ustupu.

5.6. Ako Klijent preradi ili prepravi kupljeni artikl, byterunner će se uvijek smatrati proizvođačem novog artikla. U slučaju preinaka na kupljenom predmetu pomoću drugih komponenti koje nam ne pripadaju, stječemo suvlasništvo na novom predmetu. Isto vrijedi i za predmet koji je rezultat obrade kao i za kupljeni predmet isporučen uz pridržaj vlasništva.

6. Reklamacije

6.1. Za proizvode isporučene klijentu vrijede propisi o odgovornosti za nedostatke iz kupoprodajnog ugovora, osim ako iz sljedećih odredba ne proizlazi drugačije.

6.2. byterunner ne jamči da softverske funkcije zadovoljavaju zahtjeve klijenta i da ugovorni proizvodi funkcioniraju zajedno s proizvodima koje je klijent odabrao. byterunner općenito nije dužan pružati usluge instalacije/konfiguracije, osim ako nije drugačije dogovoreno u pisanom obliku. Konzultantske usluge byterunnera nisu obvezujuće. Na njima se ne temelji odgovornost, osobito ne odgovornost za uzajamno funkcioniranje pojedinih proizvoda.

6.3. Pravo na reklamaciju zbog materijalnih nedostataka ne postoji u slučaju samo neznatnog odstupanja od ugovorene kvalitete, samo neznatnog narušavanja uporabljivosti, istrošenosti uvjetovane uporabom, ili u slučaju da su serijski broj, oznaka tipa ili slične oznake uklonjene ili učinjene nečitkima ili da je proizvod modificiran od strane klijenta ili treće strane ili je nepropisno instaliran, održavan, popravljan, korišten ili izložen uvjetima u okruženju koji ne ispunjavaju zahtjeve proizvođača za ugradnju, osim ako klijent dokaže da te okolnosti nisu uzrok nedostatka koji prijavljuje.

6.4. byterunner ne preuzima nikakvu odgovornost za izjave upućene široj javnosti, posebice promidžbene izjave proizvođača.

6.5. Ako postoji materijalni nedostatak i nakon što byterunner primi pisanu obavijest o nedostatku, byterunner će po svom izboru ili najprije izvršiti popravak ili isporučiti zamjenski proizvod. Ukoliko byterunner nije u stanju izvršiti popravak ili isporučiti zamjenski proizvod, ako bi to uključivalo nerazmjerne troškove ili ako byterunner ne otkloni kvar unutar razumnog, u pisanom obliku utvrđenog roka (najmanje 14 dana), klijent ima pravo na smanjenje kupoprodajne cijene ili može raskinuti kupoprodajni ugovor. Ako byterunner isporuči zamjenski proizvod u svrhu naknadnog ispunjenja ugovora, klijent je dužan vratiti mu neispravan proizvod i platiti naknadu za korištenje. U slučaju raskida ugovora klijentu će se izdati odobrenje za iznos koji proizlazi iz kupoprodajne cijene umanjen za vrijednost korištenja. Korist koju je klijent ostvario korištenjem proizvoda utvrđuje se na temelju odnosa između razdoblja korištenja proizvoda od strane klijenta i očekivanog ukupnog vijeka trajanja proizvoda.

6.6. Odredbe o jamstvu u gore navedenim točkama 6.1. do 6.5. primjenjuju se na odgovarajući način na pružanje usluga.

6.7. O sadržaju i opsegu posla koji se obavlja ugovorne strane obično sklapaju zasebne ugovore u kojima se definiraju dogovoreni opseg posla, ugovorene funkcije ili karakteristična svojstva vezana uz performanse. U slučaju proturječnosti taj će zasebni ugovori imati prednost pred Općim uvjetima poslovanja.

6.8. Ukoliko ugovoreni opseg posla ni nakon zaprimanja pisane obavijesti o nedostacima od strane byterunnera ne ispunjava ugovorene funkcije ili karakteristična svojstva vezana uz performanse, byterunner će prema vlastitom izboru otkloniti nedostatak ili pružiti novu uslugu.

6.9. Zahtjevi na ime materijalnih i pravnih nedostataka zastarijevaju 12 mjeseci nakon prijenosa rizika. Ovo ograničenje odgovornosti ne primjenjuje se u slučajevima iz točke 8.5.

6.10. Prava klijenta sukladno članku 445.a njemačkog Građanskog zakonika (BGB) vrijede samo ako je predmet kupnje roba široke potrošnje. U slučaju dvojbe klijent mora byterunneru dokazati da se radi o robi široke potrošnje.

6.11. Točke 6.1. do 6.6. ne odnose se na daljnja jamstva i jamstvene obveze koje je preuzeo proizvođač. byterunner ista u cijelosti prosljeđuje klijentu, te sâm ne snosi odgovornost za to.

6.12. Zahtjevi za materijalne nedostatke mogu se prenijeti samo uz suglasnost byterunnera.

6.13. Ako odgovornost byterunnera za materijalne nedostatke nije utemeljena, posebice zato što roba nije kupljena preko byterunnera, zato što su zahtjevi za materijalne nedostatke već zastarjeli ili zato što nema materijalnih nedostataka, byterunner ima pravo vratiti robu na trošak i rizik klijenta te naplatiti paušalnu naknadu od 60 eura za obradu i pregled. Klijent je slobodan dostaviti dokaze o nižim troškovima. Popravci izvan ograničenog jamstva se naplaćuju. Procjena troškova ide na teret klijenta.

6.14. Za točno postupanje radi ostvarivanja prava u okviru odgovornosti za materijalne nedostatke i naplative popravke, obradu predmeta pod jamstvom i povrat nove robe za koju ne postoji zakonsko pravo, potrebno je raspitati se u Odjelu nabave byterunnera i dogovoriti se s njima. To može uslijediti telefonski ili putem e-pošte.

7. Autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva

7.1. Upotreba softvera podliježe odgovarajućim licenčnim uvjetima proizvođača. Klijent se obvezuje da će se pridržavati tih licenčnih uvjeta i da će svoje kupce obvezati na isto. byterunneru treba bez odlaganja prijaviti svako kršenje ugovora od strane kupca.

7.2. byterunner ne jamči da isporučeni proizvodi ne krše prava industrijskog vlasništva ili autorska prava trećih strana. Klijent mora odmah obavijestiti byterunner o svim zahtjevima koji su protiv njega podneseni s te osnove.

7.3. Klijent ne smije ukloniti, modificirati, prikriti ili na drugi način učiniti neprepoznatljivima reference na autorsko pravo, zaštitne znakove ili druga vlasnička prava na proizvodima. Uz prethodnu suglasnost byterunnera klijent ima pravo prevesti isporučenu dokumentaciju isključivo u komercijalne svrhe.

7.4. Ako su isporučeni proizvodi izrađeni prema dizajnu ili uputama klijenta, klijent je dužan osloboditi byterunner od svih zahtjeva trećih osoba zbog kršenja prava industrijskog vlasništva i autorskih prava.

7.5. Klijent nije ovlašten mijenjati softver, kopirati ga (izuzev izrade sigurnosnih kopija), prilagođavati ga za korištenje na nekompatibilnom hardveru ili uređivati ga na bilo koji drugi način.

7.6. Za sklapanje ugovora o najmu softvera potrebno je prethodno ishoditi pisano odobrenje byterunnera. Ugovori o leasingu softvera mogu se sklapati samo u okviru uvjeta dotičnog proizvođača, odnosno u skladu sa zakonskim propisima.

8. Odgovornost

8.1. byterunner odgovara za štete koje je prouzročio u skladu sa zakonskim odredbama, osim ako iz niže navedenih odredbi ne proizlazi drugačije.

8.2. byterunner ne odgovara za štete koje nisu nastale na samom isporučenom proizvodu, a posebice ne odgovara za gubitak podataka i štete nastale uslijed toga, za izgubljenu dobit ili druge financijske gubitke (neizravne i posljedične štete) klijenta.

8.3. U slučaju materijalne i druge štete, obveza plaćanja naknade štete za koju je odgovoran byterunner ograničena je na iznos pokrića osiguranja od odgovornosti za poslovanje i proizvode koje je byterunner sklopio (2.000.000 eura).

8.4. Ako je odgovornost byterunnera isključena ili ograničena, to se također odnosi na osobnu odgovornost namještenika, zaposlenika, suradnika, predstavnika i posrednika byterunnera.

8.5. Izuzeće od odgovornosti iz točaka 8.1. do 8.4. ne primjenjuje se ako su zahtjevi postavljeni u skladu sa Zakonom o odgovornosti za proizvode ili nemogućnošću za koju je byterunner odgovoran; za jamstva byterunnera; za tjelesne ozljede koje proizlaze iz povrede dužnosti i za koje su odgovorni byterunner, njegovi pravni zastupnici ili posrednici; ako je uzrok štete zla namjera ili gruba nepažnja byterunnera ili ako byterunner krši bitne ugovorne obveze (čije ispunjenje uopće omogućuje pravilno izvršenje ugovora i čije ispunjavanje ugovorni partner u pravilu očekuje ili može očekivati). U slučaju povrede bitne ugovorne obveze odgovornost byterunnera ograničena je na naknadu za predvidivu uobičajenu posljedičnu štetu.

8.6. U slučaju gubitka informacija i podataka klijent snosi odgovornost za sve štete koje nadilaze one koje bi nastale da su sigurnosne kopije bile redovito i pravilno izrađene, osim ako prema ugovoru byterunner nije bio dužan izraditi sigurnosne kopije.

8.7. byterunner nije odgovoran za funkcionalnost veza do poslužitelja u slučaju nestanka struje ili kvarova poslužitelja i drugih tehničkih uređaja koji nisu pod kontrolom byterunnera.

9. Porez na kupnju/porez na promet (PDV) pri uvozu/potvrda o primitku

9.1. Prilikom kupnje proizvoda klijent sa sjedištem izvan Njemačke dužan je poštivati propise o porezu na kupnju/porezu na promet pri uvozu na relevantnom gospodarskom području, posebno je obvezan bez prethodnog zahtjeva navesti svoj PDV identifikacijski broj i dati sve potrebne informacije. U slučaju nepoštivanja ovih obveza klijent je dužan nadoknaditi nastale troškove ili štetu.

9.2. Klijent je dužan surađivati u pripremi dokaza koji su propisani poreznim zakonom te mora odmah dostaviti relevantne dokaze i staviti ih na raspolaganje byterunneru. Ovo se posebno odnosi na potvrdu o ulasku u smislu čl. 17.a, st. 2., al. 1, br. 2 UStDV (Uredba o provedbi poreza na promet).

10. Obrada podataka/zaštita podataka i povjerljivost

10.1. Klijent i byterunner obvezni su poštivati važeće zakone o zaštiti podataka. Definicije iz Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) ili drugi mjerodavni zakoni o zaštiti podataka primjenjuju se na pojmove zaštite podataka iz ove točke.

10.2. Za osobne podatke trećih osoba koje byterunner prima, prikuplja i obrađuje u vezi s isporukama ili uslugama klijentu u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja (u smislu čl. 4. br. 2. GDPR), posebno za podatke krajnjih kupaca vrijedi sljedeće:

10.2.1. U mjeri u kojoj byterunner djeluje kao izvršitelj obrade (u smislu čl. 28. GDPR-a), bez obzira na to je li klijent sam odgovoran za podatke ili djeluje kao izvršitelj obrade za svoga kupca, primjenjuju se propisi byterunnerovog standardnog ugovora o obradi podataka (ADV) koji su sastavni dio ovog ugovora.

10.2.2. Ako klijent dostavi byterunneru osobne podatke, čija obrada u vezi s isporukama i uslugama byterunnera ne predstavlja obradu narudžbe u skladu s člankom 28. GDPR-a, byterunner će koristiti te osobne podatke u mjeri u kojoj je to potrebno za ispunjenje isporuka i usluga od strane byterunnera. byterunner će osobne podatke koji su mu ustupljeni proslijediti trećim stranama samo ako je to zakonski obvezan učiniti, ako mu je klijent to naložio ili ga ovlastio da ih proslijedi ili ako je otkrivanje podataka potrebno kako bi byterunner omogućio isporuku i izvršenje usluge. Treće strane kojima se podaci otkrivaju obvezne su čuvati povjerljivost i tajnost podataka, ukoliko nisu već ugovorno vezane u tom pogledu ili podliježu obvezama profesionalne povjerljivosti. byterunner će pokrenuti i provoditi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u pogledu dostavljenih podataka u skladu sa zakonskim zahtjevima. byterunner će čuvati osobne podatke koje je klijent dostavio u mjeri i onoliko dugo koliko su potrebni za ispunjenje ugovora i/ili mogu biti zadržani zbog zakonskih ovlaštenja i/ili ako se na podatke primjenjuju daljnji zakonski rokovi čuvanja. Sve obavijesti, informacije i komunikacija u vezi s prijenosom osobnih podataka i obradom podataka od strane byterunnera – uključujući prijenos podataka trećim stranama od strane byterunnera u okviru ugovornih usluga i/ili u skladu sa specifikacijama klijenta – provodi byterunner prema klijentu koji se obvezuje proslijediti informacije svojim kupcima ako to zahtijeva zakon.

10.3. Klijent jamči da je dostavljene osobne podatke primio sukladno zakonskim propisima te da ima sva potrebna ovlaštenja, odobrenja, ugovore i privole, kao i da svojim kupcima daje sve relevantne podatke kako bi omogućio legitimno korištenje i obradu te omogućio prijenos osobnih podataka danih byterunneru za vrijeme trajanja i u svrhe ugovora.

10.4. Korištenje osobnih podataka klijenta ili njegovih internih kontakata od strane byterunnera detaljnije je opisano u izjavi o zaštiti podataka na web stranici byterunnera (vidi: byterunner.de/data-protection).

11. Opće odredbe

11.1. Bez obzira na odredbe članka 354.a njemačkog Zakona o trgovini (HGB), klijent nema pravo ustupiti svoja potraživanja iz ugovoru bez prethodnog pristanka byterunnera. To se odnosi na zahtjeve prema byterunneru zbog eventualnih materijalnih nedostataka.

11.2. byterunner će nove verzije ovih Općih uvjeta poslovanja uključiti u pojedinačne ugovore. byterunner će u tu svrhu, uz predočenje nove verzije, od klijenta zatražiti njegov izričiti pristanak u roku od 6 tjedana. Ukoliko klijent unutar navedenog roka ne uloži prigovor, smatra se da će nova verzija postati dio ugovora.

11.3. Mjerodavno je njemačko pravo. Isključena je primjena Bečke konvencija UN-a o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (CISG).

12. Salvatorna klauzula

12.1. Ukoliko bi pojedine odredbe ugovora s klijentom, uključujući i ove Opće uvjete poslovanja, u cijelosti ili djelomično bile ili postale ništave, to neće utjecati na valjanost preostalih odredbi.

Cookie Consent with Real Cookie Banner